محورهای هواپیما

محورهای هواپیما

هواپیما دارای سه محور عمود بر هم )دوبهدو عمود بر یکدیگر( هست که در مرکز ثقل هواپیما ) CG ) متقاربند. این سه محور به ترتیب عبارتاند از:
1- محور طولی Longitudinal axis : این محور طبق تصویر بهطور طولی از سر تا دم امتداد داشته و حرکت حول آن را Roll )حرکت دورانی( گویند که توسط aileron )ایلران ( صورت میپذیرد. حرکت ایلرآنهای روی بال چپ و راست عکس هم است.

2- محور عرضی Lateral axis : این محور عمود بر محور طولی بوده و حرکت حول آن را Pitch )حرکت به سمت بالا یا پائین ( گویند که توسط Elevators ) الویتور( در دم هواپیما صورت میپذیرد.

3- محور عمودی Vertical axis : این محور بر دو محور قبل عمود بوده و حرکت حول آن را Yaw )حرکت به سمت چپ و راست ( گویند که توسط Rudder )را در( در دم صورت میپذیرد.

هواپیمامدل